Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Eigendomsrechten
Artikel 3 - Toepassing van deze algemene voorwaarden
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Beschikbaarheid van producten
Artikel 7 - Levering
Artikel 8 - Prijs en betaling
Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 - Overmacht
Artikel 11 - Klachten
Artikel 12 - WaarborgNakoming en extra garantie
Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 14 - Privacy

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
CVBA Kortrijk Voetbalt
Moorseelsestraat 111b
8500 Kortrijk
BTW: BE 0475.349.587
info@kvk.be

Artikel 2 – Eigendomsrechten

Als bezoeker van de KV Kortrijk Webshop erkent u uidrukkelijk dat alle verstrekte informatie, beelden en gegevens eigendom zijn van de KV Kortrijk Webshop. Deze informatie, beelden en gegevens worden door het auteursrecht beschermd, voor reproductie of mededeling aan het publiek, dient u steeds de schriftelijke toestemming te verkrijgen van de de KV Kortrijk Webshop. Bepaalde namen of logo’s op de KV Kortrijk Webshop zijn geregistreerde handelsmerken, die u niet mag gebruiken.

Indien de KV Kortrijk Webshop derden de mogelijkheid heeft om eigen informatie, gegevens of beelden toe te voegen op de website, mogen dit in geen geval werken zijn die door auteursrechten beschermd zijn, tenzij de richten door de derde partij zelf in bezit zijn of de noodzakelijke toestemming is verkregen. In elk geval is de KV Kortrijk Webshop gevrijwaard van alle mogelijke aanspraken van derden.

Artikel 3 – Toepassing van deze Algemene voorwaarden

De KV Kortrijk Webshop (onderdeel van de KV Kortrijk Shop) wordt uitgebaat door CVBA Kortrijk Voetbalt met zetel te Kortrijk.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de KV Kortrijk Webshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op tussen CVBA Kortrijk Voetbalt en de consument.

Voordat uw bestelling bevestigd kan worden, dient u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunt u nalezen op de website van de KV Kortrijk Webshop, deze tekst is ten alle tijden toegankelijk voor bezoekers. Wanneer u een bestelling plaats op de KV Kortrijk Webshop bevestigt u ook de algemene voorwaarden en het privacybeleid. Uitsluitend onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen consument en de KV Kortrijk Webshop. De KV Kortrijk Webshop is vrij om ten alle tijde de Algemene Voorwaarden aan te passen. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden. Elke bestelling na aanpassing of aanvulling veronderstelt dat u deze hebt aanvaard.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de KV Kortrijk Webshop gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De presentatie van producten en diensten op de KV Kortrijk Webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Bij het afsluiten en versturen van een bestelling door de consument wordt een koopovereenkomst gesloten. Dit aanbod wordt door de KV Kortrijk Webshop aanvaard als wij de producten leveren. De KV Kortrijk Webshop is wel vrij om te beslissen of een bestelling al dan niet aanvaard wordt. Als wij een bestelling niet uitvoeren, wordt deze beslissing aan de consument meegedeeld.

Een bindende bestelling voor de consument komt pas tot stand wanneer alle vereiste gegevens werden ingevoerd en wanneer de betaling via Ogone Igenico werd doorgevoerd.

Nadat de bestelling werd geplaatst, ontvangt de consument per e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

De KV Kortrijk Webshop heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.: • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product;
• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
• bij overmacht;
• wanneer kan worden aangenomen dat de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

Artikel 6 – Beschikbaarheid van producten

Het kan heel uitzonderlijk voorkomen tijdens de verwerking van een bestelling dat één of meerdere van de door u bestelde items niet langer beschikbaar zijn. De KV Kortrijk Webshop behoudt het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. Indien dit het geval is wordt u hiervan op de hoogte gebracht via mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd.

Artikel 7 – Levering

Producten worden enkel geleverd in België op een door de klant aangegeven adres indien betaling van verzendkosten (uitzonderingen op verzendingskosten mogelijk indien uitdrukkelijk gespecifieerd).

De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, bij het bevestigen van de bestelling en uw betaling wordt afgehandeld door de betalingsprovider.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal de KV Kortrijk Webshop bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 8 – Prijs en betaling

De prijzen zijn van toepassing, die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven. De KV Kortrijk Webshop behoudt zich het recht om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van De KV Kortrijk Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle weergegeven prijzen is de BTW inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders gespecifieerd. Verzendkosten worden aangerekend voor iedere levering via de post. De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen aangeboden op de KV Kortrijk Webshop en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider Ogone Igenico.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de KV Kortrijk Webshop tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Klant.

Artikel 10 – Overmacht

De KV Kortrijk Webshop is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 


Artikel 11 – Klachten

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen door de klant binnen de 48 uur na het in ontvangst nemen aan de Webshop KV Kortrijk te worden overgemaakt per e-mail op info@kvk.be. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de klant onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking, aan KV Kortrijk te worden overgemaakt per e-mail op info@kvk.be. Klachten die buiten de onder hierboven artikel 8 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van de KV Kortrijk Webshop.

Artikel 12 – Waarborg

De waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht & geschillen

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.


Artikel 14 – Privacy

De KV Kortrijk website en de KV Kortrijk Webshop kunnen vrij bezocht worden. Een bezoek aan een van onze websites vereist geen persoonlijke gegevens.

Enkel indien hier specifiek naar gevraagd wordt en u bepaalde informatie wenst te delen. Dit kan voor bepaalde activiteiten (prijskampen, polls, acties, evenementen,…), of voor bepaalde diensten van KV Kortrijk (nieuwsbrieven, specifieke informative, Facebook, Twitter, YouTube,…) of wanneer u aankopen wenst te maken via de KV Kortrijk Webshop dient u zich te registreren aan de hand van persoonlijke gegevens.

Bij het gebruik van de website en de KV Kortrijk Webshop aanvaardt de consument het privacybeleid. Door te registreren voor bepaalde activiteiten, diensten of online aankopen, geeft de consument de toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een beveiligde omgeving (CRM database van de CVBA Kortrijk Voetbalt), die niet toegankelijk is voor het publiek of derden. De CRM database van de CVBA Kortrijk Voetbalt kan enkel geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van CVBA Kortrijk Voetbalt, die de informatie nodig hebben om hun functie naar behoren uit te voeren. De informatie uit de CRM database wordt gebruikt voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De bezoeker heeft altijd het recht om eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit de bestanden van CVBA Kortrijk Voetbalt verwijderd worden. U kan zich daarvoor wenden tot info@kvk.be.

CVBA Kortrijk Voetbalt zal nooit uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden. Bij uitzondering om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten. Persoonlijke gegevens kunnen wel doorgegeven worden aan derden indien u tijdens één van de registratieprocedures uitdrukkelijk toelating hebt gegeven aan CVBA Kortrijk Voetbalt om deze te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u CVBA Kortrijk Voetbalt uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.